Towary zabronione i nieobjęte usługą eCashback

 • monety, banknoty, waluty lub jakiekolwiek walory płatne na okaziciela, czeki podróżne, platyna, złoto lub srebro (przetworzone lub nie), kamienie szlachetne, biżuteria i inne przedmioty wartościowe
 • przedmioty niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych
 • narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzające zakazane w kraju przeznaczenia i nadania
 • broń palna i amunicja, broń biała i inne przedmioty przeznaczone do ataku lub obrony
 • materiały wybuchowe, łatwopalne lub promieniotwórcze
 • rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również repliki tych urządzeń i przedmiotów
 • substancje wywołujące zakażenie
 • żywe zwierzęta i rośliny
 • nasiona i sadzonki
 • produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego niepoddane obróbce cieplnej i inna żywność, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce
 • produkty łatwo psujące się
 • przedmioty stanowiące dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne
 • alkohol i wyroby tytoniowe
 • leki i preparaty farmaceutyczne
 • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymieniane pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osobami z nimi zamieszkujące
 • pozwolenia na broń, książeczki ewidencji stażu pracy, książeczki wojskowe, paszporty i inne dokumenty indentyfikacyjne
 • rzeczy wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości
 • przedmioty podrabiane, nielegalne, a także produkty chronione prawem autorskim
 • przedmioty o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym
 • ramy motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów
 • książki, czasopisma, nuty

A także

 • żywność
 • urządzenia do pisma Braille'a
 • nawozy, pasze i dodatki do pasz
 • pestycydy
 • sznurek do maszyn rolniczych
 • foteliki do przewozu dzieci w samochodach
 • sprzęt medyczny (w tym wózki inwalidzkie, stymulatory serca, aparaty słuchowe, soczewki kontaktowe)
 • wyroby medyczne: urządzenia i instrumenty do zastosowań medycznych